Desert vegetationdistribution and species-environment relationshipsinan oasis-desert ecotone ofnorthwestern China
Peng ZHAO, Jianjun QU, Xianying XU, Qiushi YU, Shengxiu JIANG, Heran ZHAO
Journal of Arid Land . 2019, (3): 461 -476 .  DOI: 10.1007/s40333-019-0055-0