Effects of biochar on water movement characteristics in sandy soil under drip irrigation
Shenghai PU, Guangyong LI, Guangmu TANG, Yunshu ZHANG, Wanli XU, Pan LI, Guangping FENG, Feng DING
Journal of Arid Land . 2019, (5): 740 -753 .  DOI: 10.1007/s40333-019-0106-6