Correlation analysis between the Aral Sea shrinkage and the Amu Darya River
WANG Min, CHEN Xi, CAO Liangzhong, KURBAN Alishir, SHI Haiyang, WU Nannan, EZIZ Anwar, YUAN Xiuliang, Philippe DE MAEYER
Journal of Arid Land . 2023, (7): 757 -778 .  DOI: 10.1007/s40333-023-0062-z