Study of the intensity and driving factors of land use/cover change in the Yarlung Zangbo River, Nyang Qu River, and Lhasa River region, Qinghai-Tibet Plateau of China
LUO Jing, XIN Liangjie, LIU Fenggui, CHEN Qiong, ZHOU Qiang, ZHANG Yili
Journal of Arid Land . 2022, (4): 411 -425 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0093-x