Glacier mass balance and its impacts on streamflow in a typical inland river basin in the Tianshan Mountains, northwestern China
PENG Jiajia, LI Zhongqin, XU Liping, MA Yuqing, LI Hongliang, ZHAO Weibo, FAN Shuang
Journal of Arid Land . 2022, (4): 455 -472 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0012-1