Editorial Board

Editorial Board

Chief Editor

CHEN, Xi (China)

Executive Editor-in-Chief

YU, Ruide (China)

Associate Editors

ALLEN, Michael F. (USA)

KARTHE, Daniel (Germany)

SHAO, Ming’an (China)

ARNDT, Stefan K. (Australia)

LI, Frank Yonghong (China)

ZHANG, Chi (China)

COHEN, Yehezkel (Israel)

LI, Yan (China)

DONG, Zhibao (China)

MOORE, Nathan J. (USA)

Members

ABDULLAEV, Alishir (Uzbekistan) ?UPIKASZA, Ewa (Poland) TIKUNOV, Vladimir S. (Russia)
ABUDUWAILI, Jilili (China) LI, Baoguo (China) WANG, Xinping (China)
AKSOY, Hafzullah (Turkey) LI, Lanhai (China) WANG, Yuan (China)
AL-MAKTOUMI, Ali (Oman) LI, Larry (USA) WELP, Martin (Germany)
ASHIQ, Ahmad khan (Pakistan) LI, Longhui (China) WU, Bo (China)
CHEN, Fahu (China) LI, Wenjun (China) XIA, Cecilia (Australia)
CHEN, Yaning (China) LI, Xinrong (China) XIA, Jun (China)
CYFFKA, Bernd (Germany) LI, Yuqiang (China) XIAO, Wenjiao (China)
DEMAEYER, Phillipe (Belgium) LIU, Hongyan (China) YANG, Weikang (China)
DING, Jianli (China) LIU, Shiyin (China) ZHANG, Haiyan (China)
DISSE, Markus (Germanny) LIU, Xuejun (China) ZHANG, Xiaolei (China)
DONG, Yunshe (China) LUO, Geping (China) ZHANG, Xiying (China)
DROBYSHEV, Yuliy I. (Russia) LUO, Yi (China) ZHANG, Yuanming (China)
DZIKITI, Sebinasi (South Africa) MALIK, Ireneusz (Poland) ZHAO, Wenzhi (China)
ELSHAER, Hassan M. (Egypt) MOSTAFAEIPOUR, Ali (Iran) ZHOU, Qiming (Hong Kong of China)
FAKHERAN, Sima (Iran) MYAGKOV, Sergey (Uzbekistan) ZHU, Xuan (Australia)
GROLL, Michael (Germany) PIRASTEH-ANOSHEH, Hadi (Iran) ZUBOVICH Alexander V. (Kyrgyzstan) 
GUAN, Kaiyun (China) SALEHNIA, Nasrin (South Korea) ZUO, Xiao’an (China)
JASHENKO, Roman V. (Kazakhstan) SHI, Peijun (China)
LEI, Jiaqiang (China) TIAN, Changyan (China)

Editors

GAO, Yuting (China) LI, Minfei (China) YANG, Jinhua (China) YUAN, Junfeng (China) ZHANG, Haiyan (China)